Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Bài giải :

Diện tích hình thang là :

  (8/5 + 2/3) x 5/6 : 2 = 17/18

       Đáp số : 17/18

Đọc tiếp...

Diện tích thang là:

\(\left(\frac{8}{5}+\frac{2}{3}\right).\frac{5}{6}\div2=\frac{17}{18}\left(m^2\right)\)

Đáp số: .....

Đọc tiếp...

17/18 trong sách đúng k bn 

tk m nhé bn

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: