Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Áp dụng quy tắc để tính

Đường kính = chu vi : 3,14

Bán kính = đường kính : 2

DT hình tròn = bán kính x bán kính x 3,14

Đọc tiếp...

C là j viết rõ đề bài hơn dc ko

Đọc tiếp...

c là chu vi ớ bạn

Đọc tiếp...

a) Đường kính hình tròn là

6,28 : 3 = 2 (cm)

Bán kính hình tròn bằng 1cm

Diện tích hình tròn là

1 x 1 x 3,14=6,28(cm)

b) Đường kính hình tròn là

28,26 : 3,14=9 (cm)

Bán kính hình tròn bằng 4,5 cm

Diện tích hình tròn là

4,5 x 4,5 x 3,14=63,585 (cm)

Đọc tiếp...

1*1*3,14 sao bằng 6,28 đc

Đọc tiếp...

a) 6,28cm

b)26,28cm

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: