Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a/ diện tích bằng : 0,4 * 0,4 =0,16 (dm2)

b / diện tích bằng 13/4 *13/4

c/ diện tích bằng 7,2 *3,14

d. diện tích bằng 4/5*3,14

kết quả bạn tự tính nhé

Đọc tiếp...

bạn oánh làm sai rồi

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: