Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hiệu số phần bằng nhau là :

9 - 1 = 8 ( phần )

Số bị trừ là :

38 : 8 * 9 = 42,75 

Đáp số : 42,75 

k mk nha

Đọc tiếp...

Hiệu số phần bằng nhau là :

9 - 1 = 8 ( phần )

Số bị trừ là :

38 : 8 x 9 = 42,75

Đáp số: 42,75

Đọc tiếp...

Hiệu số phần bằng nhau là :

9 - 1 = 8 ( phần )

Số bị trừ là :

38 : 8 x 9 = 42,75

Đáp số : 42,75

k mk mk k lại 

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Giải:

Một bao gạo cân nặng là:

243,2 : 8 = 30,4 ( kg )

Vậy 12 bao gạo cân nặng là:

30,4 x 12 = 364,8 ( kg )

Đáp số: 364,8

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: