Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hiệu số phần bằng nhau là :

9 - 1 = 8 ( phần )

Số bị trừ là :

38 : 8 * 9 = 42,75 

Đáp số : 42,75 

k mk nha

Đọc tiếp...

Hiệu số phần bằng nhau là :

9 - 1 = 8 ( phần )

Số bị trừ là :

38 : 8 x 9 = 42,75

Đáp số: 42,75

Đọc tiếp...

Hiệu số phần bằng nhau là :

9 - 1 = 8 ( phần )

Số bị trừ là :

38 : 8 x 9 = 42,75

Đáp số : 42,75

k mk mk k lại 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: