Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

A B C D E

Ta có : \(\frac{AE}{AB}=\frac{6}{15}=\frac{2}{5};\frac{AD}{AC}=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{AE}{AB}=\frac{AD}{AC}\)

\(\Delta ADE\)và \(\Delta ACB\)có :

\(\widehat{A}\)chung

\(\frac{AE}{AB}=\frac{AD}{AC}\)

\(\Rightarrow\Delta ADE~\Delta ACB\)( trường hợp 2 )

Đọc tiếp...

các bạn lấy vẽ hình ở đâu vậy,dạy mình với

Đọc tiếp...

tam giác ADE đồng dạng với tam giác ACB vi

AD/AC =AE/AB =2/5

góc BAC chung

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: