Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Chào em, em tham khảo nhé!

1. A. control /ə/                      B. enroll /ə/                   C. solve /ɒ/                      D. petrol /ə/

2. A. heritage /ɪdʒ/                 B. cage /ɪdʒ/                C. cottage /ɪdʒ/                D. luggage /ɪdʒ/

=> Câu này không có đáp án đúng

3. A. useful /s/                       B. promise /s/                C. advise /z/                    D. increase /s/

4. A. sunbathing /ð/               B. southern /ð/              C. breathe /ð/                   D. thunder /θ/

5. A. guitar /ɪ/                        B. building /ɪ/                C. suitable /uː/                  D. biscuit /ɪ/

Chúc em học tốt và có những trải nghiệm tuyệt vời tại olm.vn!

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: