Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Bài 1: Có 25 gói đừng gồm 3 loại: gói 5 lạng, gói 2 lạng và gới 1 lạng. Có khối lượng tổng cộng là 56 lạng. Tính số gói mỗi loại. Biết số gói 1 lạng gấp đôi số gói 5 lạng

Bài 2: Một đội bóng đá thi đấu 25 trận. Chỉ có thắng và hòa. Mõi trận thắng cộng 3 điểm, mỗi trận hòa được 1 điểm. Kết quả được 59 điểm. Tính số trận thắng, trận hòa ?

Giải chi thiết ra giùm mình nha mình like cho ^^

 

e n g l i s h f u n . e d u . v n

Được cập nhật 25 tháng 1 lúc 14:07

1

bài 1 gọi x,y,z lần lượt là số lượng các gói 5 lạng,3 lạng và 2 lạng

ta có \(\hept{\begin{cases}5x+2y+z=56\\x+y+z=25\\z=2x\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=6\\y=7\\z=12\end{cases}}}\)

bài 2.gọi x,y lần lượt là số lượng các trận thắng và hòa của đội

ta có 

\(\hept{\begin{cases}x+y=25\\3x+y=59\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=17\\y=8\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: