Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a) Độ dài đường chéo lớn là : ( 43,5 + 5,3 ) / 2 = 24,4 ( m )

Độ dài đường chéo bé là : 24,4 - 5,3 = 19,1 ( m )

Diện tích miếng đất đó là : 24,4 * 19,1 / 2 = 233,02 ( m2 )

b) Diện tích trồng hoa là : 233,02 * 40% = 93,208 ( m2 )

c) Diện tích phần đất còn lại là : 233,02 - 93,208 = 139,812 ( m2 )

Diện tích đào ao là : 139,812 * 20% = 27,9624 ( m2 )

Đ/s : a) 233,02m2; b) 93,208m2; c) 27,9624m2

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Giải:

Một bao gạo cân nặng là:

243,2 : 8 = 30,4 ( kg )

Vậy 12 bao gạo cân nặng là:

30,4 x 12 = 364,8 ( kg )

Đáp số: 364,8

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: