Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a) Độ dài đường chéo lớn là : ( 43,5 + 5,3 ) / 2 = 24,4 ( m )

Độ dài đường chéo bé là : 24,4 - 5,3 = 19,1 ( m )

Diện tích miếng đất đó là : 24,4 * 19,1 / 2 = 233,02 ( m2 )

b) Diện tích trồng hoa là : 233,02 * 40% = 93,208 ( m2 )

c) Diện tích phần đất còn lại là : 233,02 - 93,208 = 139,812 ( m2 )

Diện tích đào ao là : 139,812 * 20% = 27,9624 ( m2 )

Đ/s : a) 233,02m2; b) 93,208m2; c) 27,9624m2

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: