Hỏi đáp Tiếng Anh

                                                Thì hiện tại tiếp diển và thì hiện tại đơn

1)Mrs.Smith(not live) .............................................. in downtown . She (rent) .......................... in an appartment in the suburb.

2)How ................................ your children (go) ................................... to school everyday?

3)We ................................................... (play) soccer in the yard now.

4)My father (go) ................................ to work by bike. Sometimes he (walk) ..........................

5)............ you (live) .................... near a market ?           It (be) ........................... noisy ?

6)Now I (do ) ............  the cooking while Hoa (listen ) ......................... to music

7)At the moment, Nam and his friends ( go ) .................................. Shopping at the mall .

8)In the autumn , I rarely (go) ................................... Sailing and (go) ..................... to school

9)I (write ) ................................................... a letter to my friend now 

10)On monday , I (have )......................... math and art 

11)On friday , I ( have ) ............................. English.

12)What time .................................. your children (go) .........................  to school ? 

13)He (live ) .................................... in HCM city

14)My house ( be ) ........................... in the city and it (be ) ..................... small.

o l m . v n

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

Báo cáo sai phạm

1)Mrs.Smith(not live) ..........doesn't live................... in downtown . She (rent) ......rents.......... in an appartment in the suburb.( HTD )

2)How .............do................... your children (go) ..........go......................... to school everyday? ( HTTD)

3)We ......are playing............................ (play) soccer in the yard now. (HTTD)

4)My father (go) ..........goes...................... to work by bike. Sometimes he (walk) ......walk.................... ( HTD)

5)......Do...... you (live) ..........live.......... near a market ?           It (be) .....is...................... noisy ?

6)Now I (do ) .....am doing.......  the cooking while Hoa (listen ) .......is listening.................. to music

7)At the moment, Nam and his friends ( go ) ..........are going........................ Shopping at the mall .

8)In the autumn , I rarely (go) ..............go..................... Sailing and (go) .......go.............. to school

9)I (write ) ............am writing....................................... a letter to my friend now 

10)On monday , I (have )...........have.............. math and art 

11)On friday , I ( have ) ..........have................... English.

12)What time ............do...................... your children (go) ......go...................  to school ? 

13)He (live ) ...................lives................. in HCM city

14)My house ( be ) ...........is................ in the city and it (be ) ..........is........... small.


Báo cáo sai phạm

1. Doesn' t live/ rents

2. Do/ go

3. Are playing

4. Goes/ walks

5. Do/ live

6. Am doing/ listens

7. Are going

8. Go/ goes

9. Am writing

10, 11. Have

12.do/ go

13.lives

14. ....../ is

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: