Hỏi đáp Tiếng Anh

1)                                                              Chuyển các câu sau sang số nhiều 

It is a ruler ..................................................................................................................................................................

There is a desk in the classroom ..........................................................................................................................................................

this is flower.............................................................................................................................................................................

There is a bench in the room .............................................................................................................................................

That is my book...................................................................................................................................................

the ruler is on the table  .............................................................................................................................................................

what is this?...................................................................................................................................................................................

It that your student ? ...........................................................................................................................................................

who is this ? .................................................................................................................................................................

Where is my color pencil?.......................................................................................................................

2) Gach chân lỗi sai rồi sửa lại cho đúng .

What is he name ? He name is Tam...............................................................................................................

Is Nam and Ba student ?.........................................................................................................

Where Ha' s house.......................................................................................................................

o l m . v n

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

Báo cáo sai phạm

1)

There are rulers.

There are desks in the classroom.

There are flowers.

There are  benches in the room.

There are my books.

There rulers are on the table. 

What are there ?

Are there your students ? 

Who are there ? 

Where are my color pencils ?

2)

What is he name ? He name is Tam

- What is his name ? His name is Tam

Is Nam and Ba student ?

- Are Nam and Ba are students ?

Where Ha's house ?

- Where is Ha's house ?

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: