Hỏi đáp Tiếng Anh


Báo cáo sai phạm

1.I love this/those new trousers.

2. How much/many homework have you got.

3. Are there some/any English people in your town?

4. We don't this/ there new CD.

5. I haven't got some/ any money at the moment.

6. How much/many pairs of shoes has he got.

k cho mk nha


Báo cáo sai phạm

1.I love this new trousers.

2. How many homework have you got.

3. Are there any English people in your town?

4. We don't this new cd .

5. I haven't got any money at the moment.

6. How many pairs of shoes has he got.

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: