Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bảng số liệu thống kê ban đầu,bảng "tần số" và biểu đồ


 

Lưu ý: Bạn hãy đăng nhập để lưu lại lịch sử làm bài của mình!