Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hướng dẫn cách tạo học liệu OOC trên trang web http://englishfun.edu.vn

1. Thư mục là gì?

Như ta đã biết, cấu trúc chủ đề của OLM được phân chia tối đa thành 3 cấp. Một chuyên đề lớn của học liệu sẽ bao gồm nhiều chủ đề nhỏ, khi đó chuyên đề lớn ta gọi là một thư mục để chứa các chủ đề nhỏ.

Nếu một bài giảng ta bố cục thành các từng chương (chương 1, chương 2, chương 3,....), mỗi chương lại chứa các chủ đề nhỏ thì mỗi chương này sẽ là một thư mục.

2. Tạo thư mục

Để tạo thư mục mới, ở trang chủ ta click vào nút “Tạo mới”, chọn “Thư mục”.


Một cửa sổ hiện lên, ta nhập vào tên thư mục, và mô tả ngắn gọn về thư mục.

Tạo thư mục mới

Sau khi tạo xong các thư mục, ở trang chủ sẽ hiện lên danh sách các thư mục. Rê chuột vào tên thư mục sẽ hiển thị các tác vụ quản lí như: Ẩn/hiện, đổi tên, thiết lập nội dung và xoá.

Danh sách các thư mục đã tạo