Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Số vô tỉ,khái niệm về căn bậc 2 và số thực


 

Lưu ý: Bạn hãy đăng nhập để lưu lại lịch sử làm bài của mình!