Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hàm số và đồ thị hàm số

I / Hàm số :

- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x luôn xác định được chỉ 1 giá trị tương ứng của y thì y là hàm số của x và x là biến số.

- Khi x thay đổi mà y không đổi thì y là hàm hằng.

- Hàm số có thể cho bằng bảng,bằng công thức

- Khi y là hàm số của x thì viết y = f(x).Ví dụ :

y = f(x) = 2x + 3 .Thay vì viết " x = 3 thì y = 9",ta viết f(3) = 9

II / Mặt phẳng tọa độ :

- Là mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy tạo bởi 2 trục số Ox,Oy vuông góc với nhau tại gốc mỗi trục số

- Ox,Oy là 2 trục tọa độ : Ox là trục hoành,Oy là trục tung

- Giao điểm O của 2 trục Ox,Oy là gốc tọa độ

- 2 trục tọa độ chia mặt phẳng thành 4 góc phần tư : I,II,III,IV theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ

- Cho điểm P trên mặt phẳng tọa độ.Từ P hạ các đường vuông góc với 2 trục tọa độ lần lượt tại điểm x0 và y0.Lúc đó,x0 ,y0,(x0 ; y0) lần lượt là hoành độ,tung độ và tọa độ điểm P.

- Hoành độ luôn viết trước tung độ.

III / Đồ thị hàm số :

- Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x ; y) trên mặt phẳng tọa độ.

- Đồ thị hàm số y = ax là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(x ; ax).Vậy ta chỉ cần xác định điểm A(x ; ax) thì đường thẳng OA là đồ thị cần vẽ.