Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Vị trí tương đối của hai đường tròn
Nội dung bài giảng

1. Ví trí tương đối của hai đường tròn:
- Cắt nhau.
- Không giao nhau : Ở ngoài nhau và đựng nhau
- Tiếp xúc : Tiếp xúc trong, tiếp xúc ngoài.
 2. Tính chất đường nối tâm: 
a. Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm, tức là đường nối tâm là đường trung trực của dây chung. 
b. Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm. 
3. Tiếp tuyến chung là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn