Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tương giao giữa các đường thẳng
Nội dung bài giảng

Tương giao giữa hai đường thẳng:
Cho hai đường thẳng (a) : y = ax + b và đường thẳng (b) : y = a’x + b’:
+ Hai đường thẳng trùng nhau khi a = a’; b =b’.
+ Hai đường thẳng song song khi a = a’;