Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tính tổng dãy số có qui luật
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu các phương pháp tính tổng dãy số có qui luật.

1) Phương pháp sử dụng công thức tính tổng dãy số cách đều

  Ví dụ: 1 + 2 + 3 + .. + 50

2) Phương pháp khử liên tiếp

Ví dụ: \(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{34.35}\)

           \(1.2+2.3+...+99.100\)

3) Phương pháp giải phương trình với ấn cần tính

Ví dụ: \(1+3+3^2+3^3+...+3^{50}\)

4) Phương pháp đưa về các tổng đã biết

Ví dụ: \(1.3+2.5+...+n.\left(2n+1\right)\)