Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tìm nghiệm nguyên của phương trình, hệ phương trình
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu một số phương pháp thường gặp khi tìm nghiệm nguyên của phương trình và hệ phương trình, bao gồm:

- Đưa về phương trình ước số, ví dụ phương trình x(y - 3) - y = 2 đưa về phương trình ước là (x - 1)(y - 3) =5

- Tách các giá trị nguyên, ví dụ phương trình xy - x = y + 2, rút x = (y + 2)/(y - 1) rồi biến đồi x = 3 + 3/(y - 1) 

- Dùng tính chất chia hết, tính chất đồng dư