Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phương pháp tính ngược từ dưới lên
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu phương pháp lần ngược từ dưới lên, một phương pháp khá hữu hiệu giải nhiều bài toán tưởng như rất khó. Điển hình là bài toán sau:

Một bà bán cam lần đầu bán 1/3 số quả và 1 quả. Lần hai bán 1/3 số quả còn lại và 1 quả. Lần thứ ba bán 29 quả thì vừa hết. Hỏi ban đầu bà đó có bao nhiêu quả cam?