Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu diễn các dữ kiện của bài toán, trên cơ sở đó tìm các đối tượng chưa biết một cách trực quan.

Các bài toán có thể giải dễ dàng bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng là:

- Bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu

- Bài toán tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ lệ

- Bài toán tìm ba số biết tổng, hiệu hoặc tỉ lệ