Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phương pháp giả thiết tạm
Nội dung bài giảng

Nhiều bài toán trong chương trình toán tiểu học yêu cầu tìm các số thỏa mãn nhiều ràng buộc. Điển hình là bài toán cổ sau:

     Vừa gà vừa chó

     Bó lại cho tròn

     Ba mươi sáu con

     Một trăm chân chẵn

Hỏi gà bao nhiêu con, chó bao nhiêu con?

Bài giảng giới thiệu phương pháp giả thiết tạm, đưa ra một giả thiết thỏa mãn một ràng buộc (tổng số con là 36), rồi thêm, bớt hoặc thay thế các đối tượng để thỏa mãn thêm ràng buộc còn lại (tổng số chân là 100).

Bài giảng cũng trình bày phương pháp giả thiết tạm để giải các biến thể của bài toán trên. Đó là các bài toán: tìm số con gà và số con chó biết tổng số con và biết hiệu số chân; Tìm số con gà và số con chó biết hiệu số con và tổng số chân; Tìm số con gà và số con chó biết hiệu số con và biết hiệu số chân.