Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép chia và các tính chất của phép chia
Nội dung bài giảng

- Thực hiện phép chia từ trái qua phải.
- Khi chia một tổng cho một số, nếu mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau. 
(a + b) : c = a : c + b : c
- Khi chia một hiệu cho một số, nếu số trừ và số bị trừ của hiệu đều chia hết cho số chia thì ta có thể lấy số bị trừ và số trừ chia cho số chia, rồi lấy hiệu của chúng.
(a - b) : c = a : c - b : c
- Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.
a : (b x c) = a : b : c = a : c : b
- Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó ( nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.
(a x b) : c = a : c x b 
- Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba,… chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia rồi chia như thường.
Học Toán cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn