Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phân thức và tính chất cơ bản
Nội dung bài giảng

- Phân thức đại số là một biếu thức có dạng A/B , trong đó A, B là những đa thức, đa thức  B ≠ 0. Đa thức A được gọi là tử thức, B được gọi là mẫu thức.
- Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
- Hai phân thức A/B và C/D  bằng nhau nếu: AD = BC
- Khi cùng nhân hoặc cùng chia tử thức và mẫu thức của một phân thức với cùng một đa thức khác 0 thì ta được phân thức mới bằng phân thức đã cho.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn