Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ôn tập chương I - Hình học
Nội dung bài giảng

Các kiến thức cần nhớ:
- Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B phân biệt.
- Các cách chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm A và B:
+ Theo biểu thức độ dài