Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Mối quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày các tính chất, các mối quan hệ giữa các yếu tố của tam giác như: 

- Tổng các góc trong tam giác luôn bằng 180 độ

- Cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại

- Tính đồng qui của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực, v.v.

Ngoài ra bài giảng trình bày một số bài toán giải bằng cách áp dụng các mối quan hệ đã biết giữa các đối tượng trong tam giác.