Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Nội dung bài giảng

Bài giảng nhắc lại định lí Pi-ta-go đồng thời nêu ra hai hệ thức:
- Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền.
- Trong một tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.
Học toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn