Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Nội dung bài giảng

Bài giảng xây dựng hai hệ thức lượng còn lại trong tam giác vuông, đồng thời nêu ra một số bài tập có liên quan. 
Một bài toán trong bài giảng:
Cho tam giác ABC vuông tại A; AB = 3cm; AC = 4cm, đường cao AH. Gọi M. N lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB, AC.
- Chứng minh rằng AM. AB = AN. AC
- Tứ giác AMHN là hình gì?
- Tính độ dài MN.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn