Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hàm số và đồ thị
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu các dạng toán liên quan đến đồ thị hàm bậc nhất và đồ thị hàm bậc hai trong chương trình toán bậc THCS. Các dạng toán cụ thể như sau:

- Tìm tập xác định và miền giá trị của hàm số

- Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

- Xác định hàm số khi biết đồ thi đi qua tập các điểm

- Vẽ đồ thị của hàm số

- Sự tương giao của hai đồ thị và biện luận nghiệm dựa trên sự tương giao