Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Góc, Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song
Nội dung bài giảng

- Góc bẹt bằng hai góc vuông, góc ngọn nhỏ hơn góc vuông, góc tù lớn hơn góc vuông.
- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau cho dù kéo dài vô tận chúng về hai phía.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn