Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày khái niệm, tính chất của đường trung bình của tam giác và của hình thang. Bên cạnh đó, OLM đưa ra một số bài tập bám sát lý thuyết, với các dạng bài: Tìm số đo góc, chứng minh song song, vận dụng tính chất song song và độ dài của đường trung bình...
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn