Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Định lý Ta-let trong tam giác
Nội dung bài giảng

+ Định lý Talet:
Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
+ Định lý đảo của định lý Talet:
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác
+ Hệ quả: 
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với canh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn