Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Điểm - Đường thẳng
Nội dung bài giảng

Bài giảng tóm tắt kiến thức về điểm, đường thẳng cũng như các tính chất liên quan.
Bài toán điển hình trong bài giảng:
Cho 5 điểm A, B, C, D, E theo thứ tự cùng thuộc một đường thẳng . Điểm O nằm ngoài đường thẳng đã cho.
a, Điểm C nằm giữa các điểm nào? Không nằm giữa các điểm nào?
b, Kẻ tất cả các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Kẻ được mấy đường thẳng? Kể tên các đường thẳng đó.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn